19 June 2006

zero point

Nostalgia's a bitch.

betholindo at 00:36

previous | next